مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

دادنامه شعبه عمومی حقوقی تهران

دادنامه شعبه عمومی حقوقی تهرانReviewed by ادمین on May 6Rating:

رای دادگاه

در خصوص دعوای ب. با وکالت آقای و.م وکیل محترم دادگستری به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم بر رفع تصرف از مشاعات نمای بیرونی ساختمان، با عنایت به اینکه از ارکان دعوای رفع تصرف، سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده می باشد که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد لذا به لحاظ فقد ارکان و عناصر مذکور در دعوای مطروحه دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران.