مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ 1386/12/21

رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ 1386/12/21Reviewed by ادمین on Jul 5Rating:

متن رای:
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها مصوب1374/3/31 کلیه مال یا متصرفان اراضی زراعی باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مربوطه اقدام به تغییرکاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازاتهای مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت(… علاوه بر قلع و قمع بنا…) در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات های دیگر ماده مزبور دلالت می نماید و معلوم می دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است کما اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق الاشعارصدور حکم  به قلع و قمع بنای غیرمجاز به عنوان تکلیف قانونی وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد.