مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقتReviewed by ادمین on Jan 19Rating:

خواسته یا موضوع بهای آن:

1-الزام به تنظیم سند خودرو 2- دستور موقت 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

1-تصویر مصدق مبایعه نامه 2- دلیل پرداخت ثمن 3_ تصویر مصدق اظهار نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ خوانده مالک قانونی یک دستگاه خودرو ………… به شماره انتظامی………….. است.

2_  به موجب مبایعه نامه مورخ …………. خودروی مذکور را از خوانده به مبلغ………………… خریداری نمودم که با توجه به شرایط قرارداد بخشی از ثمن مورد معامله را پرداخت کردم و تمامی تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام داده ام.

3_  مطابق با قرارداد فی مابین، خوانده متعهد شده است بعد از گذشت…………… روز در دفترخانه شماره……………. حاضر شود و نسبت به تنظیم  سند اقدام نماید.

4_ همچنین در قرارداد فی مابین، اینجانب یک بار با تمدید مدت تنظیم سند موافقت نموده ام.

5_ متأسفانه خوانده به بهانه های مختلف از انجام تعهدات خود خودداری نموده و از حضور در دفترخانه و تنظیم سند استنکاف می کند.

6_ لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره………… تاریخ………….. خوانده حاضر به انجام تعهد نشده است.

 7_ پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی، صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان……………….. و همچنین صدور دستور موقت به منظور منع نقل و انتقال خودروی مذکور مورد استدعا است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و بند 3 ماده 362 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را، دارم.